به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت لیزینگ ایرانیان در ١٠ ماهه منتهی به دی ١٣٩۶مجموعا از فعالیت های خود ۶۵ میلیارد تومان درآمد کسب نمود. درآمد این شرکت در دی ماه نزولی بود.