به گزارش کدال نگر بورس٢۴، گسترش صنایع پیام خبر از لغو مجمع خود داد.