دکتر محمدرضا رستمی مدیرعامل سابق صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر به سمت مدیرعاملی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی منصوب شد.

به گزارش بورس 24؛ مدیرعامل جدید شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی منصوب شد. دکتر محمدرضا رستمی که از چهره های خوش نام بازار سرمایه محسوب می شود، به عنوان مدیرعامل جدید هلدینگ وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری منصوب شد. از خرداد سال 94 علیرضا برادران مدیریت این شرکت را برعهده داشت.

رستمی مدیرعامل سابق صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر است که در سوابق کاری او، معاونت ناشران بورس اوراق بهادار تهران، مدیرعاملی شرکت سرمایه گذاری بهمن و معاونت سرمایه گذاری امید در زمان مدیرعاملی قالیباف دیده می شود.

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی که در بازار سهام با نماد «وصندوق» شناخته می شود، سرمایه 2700 میلیارد تومانی دارد و ارزش بازار این شرکت بیش از 4600 میلیارد تومان است. وصندوق یکی از 6 هلدینگ زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری است.