طبق قوانین سازمان بورس، خریداران باید در زمان واگذاری مدارک را به موقع ارائه دهند و نقص در پرونده وجود نداشته باشد اما در مورد مشتریان این دو شرکت قوانین رعایت نشد.