به گزارش کدال نگر بورس٢۴،سه شرکت خبر ساز اقدام به دعوت از سهامداران خود به منظور برگزاری مجامع کردند.