به گزارش بورس٢۴، سرمایه گذاری کوه نور و بلوک ٣١.۵ درصدی این شرکت برای بار چندم به روی میز فروش می رود.