به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت در خصوص دلایل تعدیل منفی ٣ درصدی و کاهش سود هر سهم به٧٣۵ ریال توضیح داد: عمده تغییرات مربوط به افزایش خرید مقدار ١١.٠۴٩ تن چغندر نسبت به پیش بینی قبلی وکاهش تصفیه شکرخام کارمزدی وهمچنین اعلام مبلغ یارانه دولتی جهت شکر تولیدی از چغندر بهاره وپاییزه می باشد.