به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، درآمد فروش شرکت پاکسان در نخستین ماه سال مالی منتهی به آذرماه ١٣٩٧ برابر با ٢۵ میلیارد تومان بود که در مقایسه با مدت مشابه در سال مالی ١٣٩۶ حدود ١ میلیارد تومان کاهش داشته است. گفتنی است این شرکت در سال مالی ١٣٩۶ مجموعا ٣٧٨ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود کسب نمود.