عمر بنای آپارتمان های فروخته شده در شهر تهران طی زمستان امسال نشان می دهد، خریدهای ملکی نسبت به پارسال پیر شده است!

بورس 24 : عمر بنای آپارتمان های فروخته شده در شهر تهران طی زمستان امسال نشان می دهد، خریدهای ملکی نسبت به پارسال پیر شده است!

آمار طبقه بندی واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سال ساخت در بازار مسکن تهران، از کاهش سهم خانه های کم سن و افزایش سهم خانه های بیش از 15 سال ساخت در معاملات خبر می دهد.

سهم واحدهای نوساز از 53 درصد به 49.5 درصد و سهم واحدهای 6 سال تا 10 سال ساخت نیز از نزدیک 15 درصد به نزدیک 14 درصد کاهش یافته است اما در مقابل،‌ سهم واحدهای 16 تا 20 سال ساخت از معاملات خرید با 3 درصد افزایش به 12 درصد رسیده و سهم واحدهای با عمر بنای بیش از 20 سال نیز با 2 واحد افزایش به 9 درصد رسیده است.

افزایش قیمت مسکن عمده دلیل کاهش فروش واحدهای نوساز و حرکت خریداران به سمت واحدهای ارزانتر (عمر بنای بیشتر) است.

عمر بنا (سال)

سهم از معاملات زمستان 95 (درصد)

سهم از معاملات زمستان 96 (درصد)

تا 5

53

49.5

6 تا 10

15

14

11 تا 15

16

15

16 تا 20

9

12

بیش از 20

7

9