مجمع شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران امروز تشکیل شد.