​شاید برخی تغییرات در کوتاه مدت نوساناتی را در درآمد شرکت های پی اس پی ایجاد کند اما بعید است که حتی در میان مدت مشکلی از این بابت پیش بیاید چرا که فعالیت و خدمات شرکت های پی اس پی یکی از ضروریات بازار شده است.