​در قانون جدید این تخفیفات به نصف کاهش داشته یعنی سال اول ۵ درصد سال دوم ١٠ درصد سال سوم ١۵ درصد و الی آخر. مسلما این موضوع باید به نفع شرکت های بیمه ای باشد اما مسئله ای دیگر مطرح شده که قاعده را برعکس می کند.