مجمع شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان امروز تشکیل شد.