ابوالفضل نجارزاده مدیر امور مجامع و شرکت های بانک صنعت و معدن در گفت و گو با بورس ٢۴ : خوشبختانه تاکنون چندین مراجعه برای خرید سهام عرضه شده وجود داشته است و بورس هم همکاری های خوبی با بانک در راستای تسریع فرآیندها و طی مراحل قانونی برای واگذاری بلوک ۵١ درصدی را داشته است. با توجه به قیمت گذاری صورت گرفته بر مبنای نظر کارشناس رسمی دادگستری ، مراجعاتی هم برای خرید بلوک بوده است و با طی تشریفات قانونی واگذاری و شرایط مناسب شرکت سرمایه گذاری امیدواریم در روز ٢۴ بهمن ماه معامله خوبی را شاهد باشیم... بانک صنعت و معدن در راستای اجرائی کردن مواد ١۶و١٧ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مبنی بر خروج از بنگاه داری ، همچنین سیاست دولت و تاکید وزیر اقتصاد در این خصوص برنامه ریزی های لازم جهت خروج از بنگاه داری را با هماهنگی وزارت اقتصاد در دستور کار جدی قرار داده است...

بورس 24 : بانک صنعت و معدن با توجه به الزامات قانونی از جمله ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر باید دارائی های مازاد خود را واگذار و از بنگاه داری خارج شود.

 این بانک که توانسته در بسیاری از موارد جز اولین ها  باشد از جمله اولین گشایش اعتبار پس از برجام ، اولین اخذ خط اعتباری فایناس خارجی پس از برجام،  برقراری رابطه کارگزاری با بالغ بر 90 بانک در 36 کشور جهان، این بار هم ظاهرا قرار است اولین بانکی باشد که  24بهمن ماه یخ واگذاری دارایی بانک ها را می شکند و 51 درصد از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن با سرمایه ای بالغ بر 450میلیارد تومان را روی میز فروش قرار می دهد و معامله می کند.

در واگذاری ها جدی هستیم

ابوالفضل نجارزاده مدیر امور مجامع و شرکت های بانک صنعت و معدن در گفت و گو با بورس 24 در خصوص برنامه این بانک در جهت واگذاری شرکت های بورسی و غیر بورسی گفت: بانک صنعت و معدن در راستای اجرائی کردن مواد 16و17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مبنی بر خروج از بنگاه داری ، همچنین سیاست دولت و تاکید وزیر اقتصاد در این خصوص برنامه ریزی های لازم جهت خروج از بنگاه داری را با هماهنگی وزارت اقتصاد در دستور کار جدی قرار داده است.

وی ادامه داد: بانک صنعت و معدن  در راستای عمل به قانون و دستورالعمل های بانک مرکزی در نظر دارد تا نسبت سرمایه گذاری به سرمایه را رعایت کرده و بر مبنای قانون اقدام به عرضه دارائی های مازاد نماید.

نجار زاده گفت: در سال قبل و سال جاری بخشی از دارائی ها واگذار شده است.همچنین برنامه فروش اموال مازاد بانک به طور جدی در دستور کار است و تمام اموال مازاد هم پس از انجام تشریفات قانونی آگهی می شود.

وی گفت: بانک صنعت و معدن هر آنچه از سرمایه گذاری ها که بر اساس دستور العمل بانک مرکزی به عنوان مازاد قلمداد شود را شرایط لازم برای واگذاری دارد و بخشی از اموال هم در حال طی کردن مسیر کارشناسی از سوی کارشناس رسمی دادگستری و انجام سایر تشریفات قانونی است. در حال حاضر سرمایه گذاری صنعت و معدن پس از طی تشریفات قانونی برای عرضه آگهی شده است و اطلاعیه عرضه آن نیز اعلام عمومی شده است.سایر دارائی های بانک صنعت و معدن نیز که مازاد قلمداد شود در صف عرضه قرار دارند و در صورتی که مراحل قانونی از جمله کارشناسی آن نهایی شود تا پایان سال از طریق مزایده در بورس یا خارج از بورس عرضه خواهد شد.

«وصنعت» معامله می شود...

نجار زاده در این خصوص که آیا بلوک 51 درصدی «وصنعت» خریدار دارد یا خیر گفت:خوشبختانه تاکنون چندین مراجعه برای خرید سهام عرضه شده وجود داشته است و بورس هم همکاری های خوبی با بانک در راستای تسریع فرآیندها و طی مراحل قانونی برای واگذاری بلوک 51 درصدی را داشته است. با توجه به قیمت گذاری صورت گرفته بر مبنای نظر کارشناس رسمی دادگستری ، مراجعاتی هم برای خرید بلوک بوده است و با طی تشریفات قانونی واگذاری و شرایط مناسب شرکت سرمایه گذاری امیدواریم در روز 24 بهمن ماه معامله خوبی را شاهد باشیم.

وی گفت: در مورد سایر سرمایه گذاری های بانک صنعت و معدن هم برنامه واگذاری داریم و پس از طی مراحل قانونی از جمله اظهار نظر کارشناس رسمی دادگستری و اخذ موافقت مراجع نظارتی در صورتی که بتوانیم ، تا پایان سال باز هم برنامه برای واگذاری خواهیم داشت و در واگذاری ها جدی هستیم.

گفتنی است ، بلوک 51 درصدی شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن، به تعداد دو میلیارد دویست و نود پنج میلیون سهم  با قیمت پایه هر سهم 190 تومان روز سه شنبه مورخ 24 بهمن 96 روی میز فروش قرار خواهد گرفت، بلوکی که با توجه به وجود چند مشتری برای آن احتمال رقابت هم دارد. خریدار این بلوک سه کرسی هیئت مدیره «وصنعت» با سرمایه 450 میلیارد تومانی را در اختیار خواهد گرفت.