به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کیسون در ارتباط با فروش ماشین آلات و تجهیزات، زمین و ساختمان توضیحاتی ارائه نمود.