به گزرش کدال نگر بورس٢۴، شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن خبر از مزایده فروش زمین و کارخانه آبفر داده است.