۵ فرمان صیدی برای خروج بانک صادرات از زیان دهی صبح امروز در پنل هیئت رئیسه مجمع خبری از مردی که ادعا می کرد، آبروی چندین و چند ساله خود را برای اداره بانک صادرات گذاشته است نبود، اما چهره ای نام آشنا در بازار سرمایه بر این کرسی تکیه زده بود و نظاره گر نتیجه عملکرد مدیر عامل قبلی بود، مدیر عامل جدید که خاک بازار سرمایه را خورده است، البته امروز دست خالی نبود و راهکارهایی را برای اصلاح وضعیت به مجمع آورده بود، که...