افزایش فروش در دوره ما رقم خورد / ۴۹ میلیارد تومان فروختیم! آتشباری در مجمع امروز شرکت قند شیرین خراسان با اشاره به اینکه شرکت توانسته اقدام به افزایش فروش نماید، تا فروش را به ۴۹ میلیارد تومان برساند، در ادامه سخنان خود گفت...