تغییر کاربری زمین های مرودشت در دستور کار است / این زمین ها سود خوبی را برای شرکت به ارمغان خواهد آورد صفری مدیر عامل آزمایش در مجمع این شرکت در سخنانی گفت: تغییر کاربری زمین های مرودشت در دستور کار قرار دارد و امیدواریم تا پایان سال جاری به نتیجه برسد. این زمین ها می تواند موجبات سود را برای شرکت فراهم آورد. از طرفی این زمین می تواند جهت تسویه بدهی ها به بانک نیز در اختیار بانک قرار گیرد که این موضوع نیز مورد بحث است که اگر به نتیجه برسد، کل بدهی های شرکت کارخانه های صنعتی آزمایش صاف می شود...