به گزارش کدال نگر بورس٢۴، شرکت اعلام نموده باتوجه به رویت پاکت پیشنهادقیمت توسط حاظرین واطمینان از مخدوش نبودن آن،پس ازبازگشایی،شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت ومعدن به شماره ثبت ۴۶٣۶٨٢ تهران وشناسه ملی ١۴٠٠۴۵۵٢٩٧٩ به عنوان برنده مزایده سهام شرکت شبکه صرافی صنعت ومعدن و شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۵١٨٧١ تهران وشناسه ملی٠١٠١٠٠٩٧٠٢۴٨ به عنوان برنده مزایده سهام شرکت کارگزاری بانک صنعت ومعدن معرفی گردیدند.