به گزارش بورس٢۴، بانک صنعت و معدن خبر از واگذاری بلوک مدیریتی ۵١ درصدی سهام سرمایه گذاری صنعت و معدن با قیمت پایه هر سهم ١٩٠ تومان داده است. گفتنی است،قرار است این بلوک در تاریخ بیست و چهارم بهمن ماه و به صورت ٣٠ درصد نقد و مابقی اقساطی عرضه شود.