به گزارش کدال نگر بورس٢۴، سهامداران گروه توسعه ملی در دی ماه حدود٣ میلیارد تومان سود را در شرکت خود شاهد بودند.