به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی اعلام داشت: تعداد ١،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ سهم از سهام شرکت پتروشیمی شازند جهت وام دریافتی شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی از بانک رفاه کارگران به نفع بانک مذکور مورد توثیق قرار گرفته است.