به گزارش کدال نگر بورس٢۴، سرمایه گذاری توسعه صنعتی در دی ماه نیز با سود و دستان پر از سهامداران خود استقبال کرد...