به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ سرمایه گذاری صنعت و معدن در خصوص مزایده اعلام کرد : ١-شرکت کارگزاری بانک صنعت ومعدن ١-١- تعدادسهام قابل واگذاری ٣١.۵٢٠.٠٠٠ سهم معادل ٢۶.٢٧ درصد ٢-١- سرمایه ثبت شده ١٢٠.٠٠٠ میلیون ریال ٣-١- قیمت تمام شده ١٢.٢۶٨.٧٩١.٢٩٣ ریال ۴-١- قیمت پایه ١٠٨.٣۴۵.٢٩٩.٣٧٠ ریال ٢- شرکت شبکه صرافی صنعت ومعدن ١-٢- تعدادسهام قابل واگذاری متعلق به شرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن٢٠.٩٩٧.٢٠٠ سهم ومتعلق به سرمایه گذاری ایران وفرانسه ١.٧۵٠ سهم معادل ١۴.٩٩٩ درصد ٢-٢- سرمایه ثبت شده ١۴٠.٠٠٠ میلیون ریال ٣-٢- قیمت تمام شده ٢٠.٢۴٧.٣٠٠.٠٠٠ ریال ۴-٢- قیمت پایه ٣٢.٣٣٧.۶٣٣.٠٣٨ ریال.