به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت اعلام داشت: در نظر دارد در راستای اجرای بند ١۶ و ١٧ "قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور" و خروج بانکها از بنگاه داری، شرکت های موضوع آگهی های پیوست را از طریق بورس اوراق بهادار تهران و مزایده عمومی واگذار نماید. شایان ذکر است در صورت فروش هر یک از شرکت های مذکور ، مراتب اطلاع رسانی خواهد شد.