به گزارش کدال نگر بورس٢۴، سرمایه گذاری توسعه ملی در دی ماه علی رغم شناسایی سود ٢۵٩ میلیون تومانی با رشد قابل توجه ٣٧ میلیارد تومانی در ارزش پرتفوی بورسی خود همراه شده است.