به گزارش بورس٢۴، دولت تصمیم به خروج از بیمه آسیا با آگهی کردن بلوک١٨.٨ درصدی سهام این شرکت دارد. بدین تریت،این بلوک در تاریخ هفدهم بهمن ماه با قیمت پایه هر سهم ١٩٢ تومان به صورت ٣٠ درصد نقد و مابقی اقساطی عرضه خواهد شد.