سرمایه گذاری توسعه ملی به عنوان یکی از اولین شرکت های سرمایه گذاری است که اقدام به انتشار صورت های مالی به همراه گزارش تفسیری مدیریت نموده است.بر اساس گزارش ٤٦ صفحه ای ارائه شده، این شرکت با افزایش فعالیت های خود در حوزه اصلاح سبد سرمایه گذاری ها و پرداخت بدهی ها با فروش بخشی از سرمایه گذاری های کم بازده در سال مالی ٩٦، توانسته است رشد ٩٢ درصدی در سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها نسبت به سال مالی گذشته را تجربه نماید و از این محل سودی بالغ بر ٩٢ میلیارد تومان محقق نماید. از سوی دیگر شرکت در سال مالی مذکور با تحصیل بیش از ٣٤ میلیارد تومان سهام شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، ٢٤ میلیارد تومان سهام پتروشیمی مبین، ٢١ میلیارد تومان سهام پتروشیمی زاگرس و چند شرکت دیگر و همچنین واگذاری ١٢٥ میلیارد تومان سهام شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، ١٠٩ میلیارد تومان سهام پتروشیمی خارک، ٣٢ میلیارد تومان سهام سرمایه گذاری نیرو و چند شرکت دیگر، در بین شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس رتبه نخست از منظر شناسایی سود حاصل از فروش و رتبه دوم از منظر گردش معاملات را به خود اختصاص داده است...

بورس 24 : سرمایه گذاری توسعه ملی به عنوان یکی از اولین شرکت های سرمایه گذاری است که اقدام به انتشار صورت های مالی به همراه گزارش تفسیری مدیریت نموده است.

بر اساس گزارش ٤٦ صفحه ای ارائه شده، این شرکت با افزایش فعالیت های خود در حوزه اصلاح سبد سرمایه گذاری ها و پرداخت بدهی ها با فروش بخشی از سرمایه گذاری های کم بازده در سال مالی ٩٦، توانسته است رشد ٩٢ درصدی در سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها نسبت به سال مالی گذشته را تجربه نماید و از این محل سودی بالغ بر ٩٢ میلیارد تومان محقق نماید. از سوی دیگر شرکت در سال مالی مذکور با تحصیل بیش از ٣٤ میلیارد تومان سهام شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، ٢٤ میلیارد تومان سهام پتروشیمی مبین، ٢١ میلیارد تومان سهام پتروشیمی زاگرس و چند شرکت دیگر و همچنین واگذاری ١٢٥ میلیارد تومان سهام شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، ١٠٩ میلیارد تومان سهام پتروشیمی خارک، ٣٢ میلیارد تومان سهام سرمایه گذاری نیرو و چند شرکت دیگر، در بین شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس رتبه نخست از منظر شناسایی سود حاصل از فروش و رتبه دوم از منظر گردش معاملات را به خود اختصاص داده است.
این شرکت در سال مالی 1396 سود خالصی معادل 221 میلیارد تومان (491 ریال به ازای هر سهم) را نصیب سهامدارانش نموده است. همچنین شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی در گزارش خود بازدهی قیمتی سهام خود در این سال مالی را 33 درصد و بازده سبد سرمایه گذاری های بورسی را حدود 30 درصد عنوان نموده که نسبت به بازده شاخص کل از عملکرد قابل قبولی برخوردار بوده است.