به گزارش کدال نگر بورس٢۴، سهامداران سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر (وصنا) در دی ماه تنها در یک ماه سود ٨ میلیارد تومانی را در شرکت خود شاهد بودند. بدین ترتیب این شرکت سرمایه گذاری در عملکردی موفق توانست به سود خوبی برسد...