برنامه اصلی ما فروش شرکت های کنترلی و استفاده از منابع آن در سرمایه گذاری شرکت های غیر کنترلی و خرد است. تلاش می‌کنیم که به سمت سرمایه‌گذاری حرکت کنیم و از کنترل و دریافت کرسی هیئت مدیره خارج شویم.