مجمع شرکت «شهد» امروز تشکیل شد و به ازای هر سهم ۵٠ تومان سود نقدی تقسیم کرد.