به گزارش کدال نگر بورس٢۴، هیئت مدیره داروسازی کاسپین برنامه افزایش سرمایه سنگین ٢٠٠ درصدی شرکت را به تصویب رساند.