به گزارش کدال نگر بورس٢۴، فولاد ارفع در خصوص تغییرات اخیر بودجه خود به ارائه توضیحاتی پرداخت.