به گزارش کدال نگر بورس٢۴، امروز شاهد فراخوان سه شرکت مهم به سهامداران خود به منظور برگزاری مجمع بودیم.