به گزارش کدال نگر بورس٢۴،یک شرکت سیمانی هم خبر از تعدیل خوبی در سود خود داده است.