به گزارش بورس٢۴، بیمه حکمت صبا در بازار پایه فرابورس درج نماید شده و نمادش از بحکمت به وحکمت تغییر داده شد. گفتنی است، این شرکت در تابلوی ج بازار پایه قرار گرفته است.