محمدحسین کوچه باغی مدیر مالی شرکت بیمه سامان در گفت و گو با خبرنگار بورس ٢۴ درباره جایگاه بیمه سامان در صنعت بیمه کشور ابراز داشت: با وجود اینکه بیمه سامان هنوز نوجوان است اما نسبت به بسیاری از شرکت های بیمه ای قدیمی رشد مطلوبی را تجربه کرده است. به طوری که در برخی از رشته های بیمه ای مانند درمان، مسافرتی و بیمه زندگی در مقایسه با سایر بیمه های قدیمی پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته و توانسته جایگاه خوبی را به دست آورد...