در حال حاضر قیمت فروش داخلی حتی با لحاظ افزایش نرخ ١٣ درصدی تقریبا نصف قیمت بازار های جهانی معامله می شوند که ...

بورس24: در نشست روز گذشته انجمن زغالسنگ که با حضور وزیر صنعت برگزار گردید؛ با افزایش نرخ 13 درصدی این محصول موافقت شد که بر این اساس نرخ 6 ماهه دوم امسال بر "مبنای استاندارد"  510 هزار تومان برای هر تن لحاظ می گردد که بر اساس نوع محصول می تواند متفاوت باشد. اثر افزایش نرخ زغالسنگ برای شرکت های این گروه تا پایان سال مالی و با فرض ثبات فروش در جدول زیر مورد بررسی قرار گرفته است.

همان گونه که مشاهده می شود، با فرض ثبات فروش مطابق عملکرد بودجه احتمال تعدیل 32 درصدی سود خالص برای کپرور وجود دارد. در خصوص کشرق به دلیل پوشش ضعیف 6 و 9 ماهه طی سال مالی جاری، سود مناسبی پوشش نداده است و به دلیل اهرم بالای عملیاتی و کوچک بودن سود خالص در این شرکت تغییرات اندک در حجم فروش حتی به میزان 5% از کل بودجه می تواند در نهایت به تعدیلات سود قابل توجه منتج گردد لیکن باید میزان قیمت و سود شرکت مورد توجه قرار گیرد. در این بررسی میزان فروش کپرور و کطبس با لحاظ عملکرد واقعی و بودجه پیش بینی شده است لیکن فروش کشرق با لحاظ تعدیلاتی در جدول آمده و بدیهی ست که انتظار می رود گزارشات آتی شرکت با لحاظ احتیاط نسبت به جدول فوق اطلاع رسانی شود لذا در خصوص میزان دقیق تعدیل باید منتظر گزارشات آتی و شفاف سازی شرکت بود. دراین گروه، نماد معاملاتی کطبس نیز امروز متوقف گردید که علت تعلیق نماد عدم افشای به موقع اطلاعات با اهمیت موضوع ماده 13 دستور العمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان اعلام شد.

لازم به ذکر است، در حال حاضر قیمت فروش داخلی حتی با لحاظ افزایش نرخ 13 درصدی تقریبا نصف قیمت بازار های جهانی معامله می شوند. در نشست روز گذشته همچنین مقرر شد مبنای محاسبات برای سال 97 بعد از مطالعات بیشتر، بر مبنای نرخ جهانی یا نزدیک به آن تعریف گردد که در صورت تثبیت قیمت های کنونی تعدیلات سنگین و قابل توجهی برای این سه شرکت باید متصور بود.