مجمع شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود امروز تشکیل شد.