به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت فولاد هرمزگان جنوب (هرمز ) در ٩ ماهه منتهی به آذر٩۶، ٣٣ درصد از مقدار تولید و ٨٣ درصد از مقدار فروش بودجه شده را محقق کرد. هرمز از این میزان تولید و فروش خود مجموعا در ٩ ماه ١٩١٣ میلیارد تومان درامد کسب نمود که معادل ٨٢ درصد بودجه می باشد. گفتنی است این شرکت در آذر ماه ٢١٩ میلیارد تومان درآمد کسب نمود.