به گزارش کدال نگر بورس٢۴، شرکت خط دریا بندر توانست مجوز افزایش سرمایه سنگین خود را دریافت نماید.