به گزارش کدال نگر بورس٢۴،پاکسان در خصوص مزایده ملک خود به ارائه توضیحاتی پرداخت.