به گزارش کدال نگر بورس٢۴، سیمان ارومیه نتایج فروش حق تقدم های استفاده نشده را منتشر کرد.