به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت فولاد هرمزگان جنوب (هرمز) در ٨ ماهه منتهی به مرداد ٩۶، ٢٢ درصد از مقدار تولید و ٧۵ درصد از مقدار فروش بودجه شده را محقق کرد. این میزان تولید و فروش ١٧٠٨ میلیارد تومان درآمد به همراه داشته که معادل ٧٣ درصد مبلغ فروش پیش بینی شده می باشد.