به گزارش کدال نگر بورس٢۴، قند لرستان هم در مقام شفاف سازی در خصوص عملکرد خود برآمد.