به گزارش کدال نگر بورس٢۴، سهامداران قند لرستان در مجمع سود نقدی ٣٠٠ ریالی را دریافت کردند.