به گزارش کدال نگر بورس٢۴، چند شرکت نیز آخرین وضعیت به خصوص صورت های مالی ١٢ ماهه خود را روانه کدال کردند.