به گزارش کدال نگر بورس٢۴، سهامداران تجهیز نیروی زنگان به مجمع فراخوانده شدند.