به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت پتروشیمی شیراز (شیراز) در گزارش حسابرسی شده پیش بینی بر اساس عملکرد ۶ ماهه منتهی به شهریور ماه با ١۵ درصد تعدیل منفی سود هر سهم را از ۵٣ به ۴۵ ریال کاهش داد. رشد ١۵٠٧ میلیارد ریالی هزینه های مالی را می توان علت اصلی این افت سود دانست. گفتنی است این شرکت زیان محقق شده در ۶ ماهه را ٢٢٢ ریال اعلام نموده است.